Om betalingspåkrav ved fogedretten

Forfaldne pengekrav kan i Danmark søges indfriet af kreditor via den proces, som man kalder “den forenklede inkassoproces” efter retsplejelovens kapitel 44 a. Processen foregår gennem fogedretten og er således den almindelige måde at inddrive et krav på under 100.000 kr. i fogedretssystemet. 

Formålet med reglerne er at sikre en hurtigere, enklere og billigere sagsproces, når det gælder ubetalte og ubestridte pengekrav. På den måde kan kreditor på kortere tid og en lettere måde inddrive de penge, som debitor skylder. 

Sagsforløb og betingelser for reglernes anvendelse 

Processen efter retsplejelovens kapitel 44 a kan anvendes ved inddrivelse af forfaldne krav på en værdi af max 100.000 kr., når fordringshaveren (kreditor) forventer, at skyldneren (debitor) ikke har indsigelser mod pengekravet eller i øvrigt vil gøre modkrav gældende (retsplejelovens § 477 a). Med andre ord er processen særligt møntet på enkle betalingskrav fx i en relation mellem kreditor og debitor, hvor debitor endnu ikke har betalt kravet, en faktura, på trods af flere henvendelser. 

Processen er underlagt blankettvang, og sagen skal indleveres hos fogedretten som et udfyldt betalingspåkrav. Blanketten, som indleveres hos fogedretten, skal indeholde oplysninger om kreditor såvel som debitor, sagens hovedstol, og på hvilken ret kravet støttes. Lever den indleverede blanket ikke op til rettens krav, kan retten fastsætte en frist til kreditors udbedring af betalingspåkravet. 

Forinden indleveringen af betalingspåkravet skal kreditor dog have sendt debitor et endeligt varsel, der gør denne opmærksom på, at gælden er forfalden og bedes betales indenfor en af kreditor fastsat frist. Hvis kreditor ikke modtager betaling af kravet, kan denne efter 10 dage fremsende betalingspåkravet til den fogedret, hvor der er værneting. 

Når fogedretten har modtaget betalingspåkravet, giver denne debitor en 14-dages frist til at fremkomme med sine eventuelle indsigelser. Modtager retten ikke rettidigt debitors indsigelser, vil betalingspåkravet blive påtegnet (retsplejelovens § 477 e, stk. 2) . Påtegning betyder, at fogedretten har ført administrativ kontrol med betalingspåkravet, og at kreditor med rette kan inddrive gælden fra debitor. Når betalingspåkravet har fået påtegning, har det samme virkning som en dom (retsplejelovens § § 477 e, stk. 3). Det videre sagsforløb afhænger af, om kreditor fx har begæret udlæg i debitors aktiver. 

Hos SmallClaims samler vi processen op dér, hvor den er blevet besværlig for dig. Vores service strækker sig altså fra første brev med nævnte 10-dagesfrist til iværksættelse af udlæg og fogedforretning efter betalingspåkravets påtegning. Vi arbejder for at sikre betaling af dine ubetalte pengekrav og fakturaer. Du er mere end velkommen til at kontakte os uforpligtende på info@smallclaims.ai